• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
07.22
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
07.22
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม (คจพ.จ.นพ.) ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 (ดู 17 ครั้ง)

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม (คจพ.จ.นพ.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม (คจพ.จ.นพ.) เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้

1. โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ปี 2565  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการสร้างบ้านให้กับประชาชนเป้าหมายฯ ตามแบบ ปร. 4 ปร.5 และ ปร.6  ตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2565) และมีแนวทางคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้ 

1) ต้องเป็นบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ มีสภาพบ้านอาศัยที่ไม่มีความมั่นคงถาวร คือ โครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง มีฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี

2) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในที่อยู่อาศัยเป็นของตน (โฉนดที่ดิน)

3) อำเภอรับรองข้อมูลของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งจังหวัดนครพนม มีประชาชนที่ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ ที่มีสภาพบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร จำนวน 156 ครัวเรือน และได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 1 ครัวเรือน ครัวเรือนของนาย นายหนูจันทร์ ละกังขา บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าท่า ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

2. การรายงานผลการขับเคลื่อนการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายรายมิติปัญหา ปฏิบัติการพุ่งเป้าบูรณาการช่วยเหลือรายครัวเรือน ตามข้อมูล TPMAP Logbook ปี 2565 ปัจจุบันจังหวัดนครพนมช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 6,408ครัวเรือน และบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยมี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP  ปี 2565 จังหวัดนครพนม ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ (สุขภาพ/ความเป็นอยู่/การศึกษา/รายได้/การเข้าถึงบริการภาครัฐ/มิติอื่นๆ) ทั้งสิ้น 55 โครงการ

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมฯ หน่วยงานคณะทำงานใน 6 มิติ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ปี 2566 ว่า ต้องมีการบูรณาการข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย มีการบูรณาการลงพื้นที่ และบูรณาการความช่วยเหลือทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้นครพนมเป็นเมืองนครพนมอุดมสุขต่อไป โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ข้าราชการควรทำงานรับใช้ประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนโดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. โดยกำหนดแนวทางในการนำข้อมูลครัวเรือนยากจน และให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่อยู่ในระบบ TPMAP เป็นอันดับแรก  ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา ให้ข้าราชในพื้นที่ ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขแบบพุ่งเป้า เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดทำแผนครัวเรือนด้วยหลัก 4 ท คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก โดยการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสมัครใจ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำให้ครัวเรือนอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน ต่อไป

ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม และนายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานในที่ประชุม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านโครงการ“นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาคนแบบชี้เป้าตามระบบ TPMAP ปี 2565 มาดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน 6,408 ครัวเรือน จำแนกออกเป็น 6 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติสุขภาพ 1,145 ครัวเรือน 2) มิติความเป็นอยู่ 947ครัวเรือน 3) มิติการศึกษา 2,214 ครัวเรือน 4) มิติรายได้ 2,877 ครัวเรือน 5) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 21 ครัวเรือน และ6) มิติอื่น ๆ 2 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเข้าระบบ TPMAP 65 ครบถ้วนร้อยละ 100  และขณะนี้ยังได้บูรณาการความช่วยเหลือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืนต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่สาธารณชนทุกช่องทาง

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13