• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
16.14
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.14
E-service
ประเภทงานบริการ หน่วยงาน ชื่องานบริการ Link ในการให้บริการ
งานบริการเพื่อประชาชน จังหวัดนครพนม เว็บไซต์การให้บริการผ่านระบบ e-Service จังหวัดนครพนม http://nakhonphanom.go.th/e-service/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงาน ก.พ.ร. รายชื่องานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service จำนวน 325 งานบริการ (รวบรวมโดย สำนักงาน ก.พ.ร.) https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ
งานบริการเพื่อประชาชน กรมประมง การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) http://frs.fisheries.go.th/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านอินเทอร์เน็ต https://www.sso.go.th/section40_ regist/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต https://empui.doe.go.th/auth/index
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน บริการ e-Service สำหรับสถานประกอบการ https://www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบบสมาชิก ผู้ประกันตน (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม) https://www.sso.go.th/wpr/main/login
งานบริการเพื่อประชาชน ตรวจคนเข้าเมือง ระบบจองคิวออนไลน์ (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม) https://booking.nakhonphanom-imm.com/
งานบริการเพื่อประชาชน ตรวจคนเข้าเมือง ระบบการแจ้งที่พักคนต่างด้าว https://extranet.immigration.go.th/fn24online/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง บริการสอบถามข้อมูล การขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 (สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม) https://refundedcheque.rd.go.th/itp_x_tw/pages/n/inquire.jsp
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง e-Filing การยื่นแบบทุกประเภทภาษี (สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม) https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline&t...
งานบริการเพื่อประชาชน กระทรวงยุติธรรม ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี / การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย / การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ / การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด) https://jfo.moj.go.th/form/
งานบริการเพื่อประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค ระบบตรวจสอบค่าน้ำประปาผ่านเว็บไซต์ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม) https://checkwater.pwa.co.th/login.php
งานบริการเพื่อประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค ระบบขอใช้น้ำประปาผ่านเว็บไซต์ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม) https://customer-application.pwa.co.th/register-service/add
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (e-Service บริการประชาชน) และ (e-Service บริการสถานประกอบกิจการ) https://eservice.labour.go.th
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง ตามมาตรา 75 (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด) https://s97.labour.go.th/pub_m75/index_2564-01-12.html
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แบบแสดงสภาพการจ้างและการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11) (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด) https://eservice.labour.go.th
งานบริการเพื่อประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรม ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรมจังหวัด) https://i.industry.go.th/customer/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสรรพสามิต การยื่นแบบขอลดหย่อนภาษี (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม) https://edweb.excise.go.th/staaec-web/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสรรพสามิต การยื่นแบบขอคืน ยกเว้นภาษี (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม) https://edweb.excise.go.th/staaec-web/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสรรพสามิต การยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม) https://edweb.excise.go.th/staaec-web/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสรรพสามิต การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม) https://edweb.excise.go.th/staaec-web/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมสรรพสามิต การยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม) https://edweb.excise.go.th/staaec-web/
งานบริการเพื่อประชาชน กระทรวง พม. ระบบติดตามการใช้บริการ พม. (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) https://status.m-society.go.th/ main
งานบริการเพื่อประชาชน กระทรวง พม. ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1595943...
งานบริการเพื่อประชาชน กระทรวง พม. ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) http://covid.m-society.go.th/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ระบบบริหารขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง (แขวงทางหลวงนครพนม) http://e-services.doh.go.th /dohweb/user/index.html
งานบริการเพื่อประชาชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด) http://movie.culture.go.th/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมบังคับคดี ระบบรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า (กรมบังคับคดี) http://qcivil.led.go.th/pages/led/login.php
งานบริการเพื่อประชาชน กรมบังคับคดี ระบบตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย (กรมบังคับคดี) http://web2.led.go.th/bankr/useek_keyos.asp
งานบริการเพื่อประชาชน กรมบังคับคดี ระบบสอบถามสถานะคดี (กรมบังคับคดี) http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Ac...
งานบริการเพื่อประชาชน กรมการจัดหางาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต (กรมการจัดหางาน) https://empui.doe.go.th/auth/index
งานบริการเพื่อประชาชน กรมธนารักษ์ ระบบค้นหาราคาประเมินผ่านเว็บไซต์ (กรมธนารักษ์) http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมที่ดิน ระบบสืบค้นแปลงที่ดิน [กรมที่ดิน] http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. คลีนิคส่งเสริมธรรมาภิบาล บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNQotKUtKQCSTrA9LQ...
งานบริการเพื่อประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบบบริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และถ่ายเอกสาร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml;jsessionid=8E5...
งานบริการเพื่อประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบบออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) https://ecert.dbd.go.th/e-service/system.xhtml