• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
23.41
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
23.41
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว7061 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า  และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  ตามมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย