• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
03.42
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.42
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายสยาม ศิริมงคล
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ :
06-1386-3057
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ประวัติ :

เกิดวันที่ : 30 เมษายน 2517
สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ : 160 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 
- ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 61 ( วิทยาลัยการปกครอง) 
- หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 80 (สำนักงาน ก.พ.) 
ประวัติการทำงาน 
- พ.ศ. 2554 – 2555 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- พ.ศ. 2558 - 2560  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม