• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
20.39
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.39
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายชาธิป รุจนเสรี
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ :
08-5481-4400
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ประวัติ :

เกิดวันที่ :  - 

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงมหาดไทย

ที่อยู่ : 160 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000


ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 5

2. หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 151

3. หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49

4. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 55

5. หลักสูตรพัฒนาผู้นำ (MOI LP1) สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

6. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 5

7. หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง

 

ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

- ป้องกันจังหวัดนนทบุรี

- นายอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

- นายอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

- นายอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- นายอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม