• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
16.05
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.05
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระพนมนครานุรักษ์(อุ้ย นครทรรถ)
พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระยาสมุทรศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์)
พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๒
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระพนมนครานุรักษ์ (ฮกไถ่ พิศาบุตร)
พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระประสงค์เกษมราษฎร์ (ชุ่ม สุวรรณคุปต์)
พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พันตรีขุนทะยานราญรอน
พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายสุข ฉายาชวลิต
พ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
หลวงปริวรรตวรจิตร (จันทร์ เจริญชัย)
พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
นายถวิล สุนทรศารทูล
พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๙๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
นายพรหม สูตรสุคนธ์
พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
ขุนคำนวณวิจิตร
พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
นายชำนาญ ยุวบูรณ์
พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
นายพินิจ โพธิ์พันธ์
พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
นายฉลอง รมิตานนท์
พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์
พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
นายสง่า จันทรสาขา
พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายสวัสดิ มีเพียร
พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายจรัส สิทธิพงษ์
พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
พลตรียง ณ นคร
พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายสุนันท์ ขันอาสา
พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายวิเชียร เวชสวรรค์
พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายสมพร กลิ่นพงษา
พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายสมพร ธนสถิต
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายวิโรจน์ อำมรัตน์
พ.ศ.๒๕๒๔- ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายอุทัย นาคปรีชา
๑ ต.ค.๒๕๒๗- ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายมังกร กองสุวรรณ
๑ ต.ค.๒๕๓๑- ๓๐ ก.ย.๒๕๓๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
พันตรีปรีดา นิสสัยเจริญ
๑ ต.ค.๒๕๓๑- ๓๐ ก.ย.๒๕๓๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
๕ ต.ค.๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
๒ ต.ค.๒๕๓๗ - ๑๙ ก.ย.๒๕๔๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายนาวิน ขันธหิรัญ
๒๐ ต.ค.๒๕๔๐ - ๑๙ ก.ย.๒๕๔๑
ไปที่หน้า