• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
14.21
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.21
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
นายปฐม สุทธิวาทนฤพุฒิ
พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๑๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
นายวิจิน สัจจะเวทะ
พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๑๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
นายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ์
พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๔
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
นายชาญ กาญจนาคพันธ์
พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
นายสุนันท์ ขันอาสา
พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๑๗
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
นายเลอเดช เจษฎาฉัตร
พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๑๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
นายพิชิต ลักษณสมพงศ์
พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์
พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
นายจำนง อยู่โพธิ์
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
นายวิเชียร วิทโยภาส
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
ร.ต.แสวง ธีระวิทย์
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
ร.ต.วิชัย โพธิ์สุพรรณพงศ์
๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
ว่าที่ ร.ต.สุพงษ์ มนัสไพบูลย์
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ - ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
ร.ต.วิชาญ เขาสมบรูณ์
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายวิทย์ ลิมานนท์วราไชย
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายสมพงษ์ มัตราช
๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายเจริญ วิมุตติโกศล
๒๐ ตุลา่คม พ.ศ.๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ - ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายโกวิทย์ บุญเจริญ
๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายบุญสนอง บุญมี
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ - ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายวันชัย อุดมสิน
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายธีรเดช วงษ์ราช
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ -๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายวิทิต เจียรนัย
๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายสุนทร สิริภักดิ์
๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นางวิตยา ประสงค์วัฒนา
๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายนพวัชร สิงห์ศักดา
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท
๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ - ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายสมดี คชายังยืน
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปที่หน้า