• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
02.43
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.43
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0726.4/17740 ลว. 11 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและ...

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0726.4/17740 ลว. 11 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอื่นๆ